Strona główna Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  WWW.CHOCOLOLO.PL

 

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, znajdującego się na stronie www.chocololo.pl. Zapoznaj się z nim przed zakupami. Są tutaj m.in. informacje o formach płatności dostępnych w sklepie, zasadach użytkowania produktów oferowanych przez sklep oraz informacje o sposobie złożenia zamówienia, zawarcia umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

 

Wszelkie pytania kieruj na adres: sklep@chocololo.pl.

Spis treści:
 
1.DEFINICJE
2.POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I KORZYSTANIA Z PRODUKTU CYFROWEGO
4.SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
5. METODY PŁATNOŚCI
6. CENY
7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
9. REKLAMACJE
10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
11. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.DEEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

Sklep – to sklep internetowy dostępny pod adresem www.chocololo.pl/sklep za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów.

Sprzedawca – Joanna Brykarz prowadząca działalność gospodarczą we Wrocławiu przy ulicy Broniewskiego 3/6 (51-120) pod nazwą CHOCOLOLO Joanna Brykarz. NIP:8952245606,  REGON:522807320

Klient/Użytkownik (kupujący) – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową(zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).

Dni robocze – każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Produkt – produkt dostępny i prezentowany w Sklepie, w postaci elektronicznej (wskazywane każdorazowo w opisie towaru), możliwy do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt  Cyfrowy – materiał tworzone i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, czyli materiały elektroniczne do pobrania, dokumenty elektroniczne.

E-book – książka w wersji elektronicznej (w formacie PDF).

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym Klient widzi wybrane przez siebie produktu do zakupu w jednym miejscu. Korzystając z koszyka, Klient może dodawać i usuwać wybrane Produkty, wskazać adres, sposób płatności lub wpisać kod rabatowy.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Joanna Brykarz, prowadząca działalność gospodarczą we Wrocławiu przy ulicy Broniewskiego 3/6 (51-120) pod nazwą CHOCOLOLO Joanna Brykarz. NIP:8952245606, REGON:522807320
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  adres poczty elektronicznej: sklep@chocololo.pl; formularz kontaktowy dostępny na stronie www.chocololo.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 518-542-272
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania przez niego zakupu Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi oraz sprzedawania go przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Klient akceptuje regulamin i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia, zobowiązując się do ich przestrzegania.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ Z PRODUKTU CYFROWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która
  prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Kupującego standardowego systemu operacyjnego, standardowej przeglądarki internetowej, standardowej przeglądarki plików .pdf (np. programu Adobe Acrobat Reader) oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office) i posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za problemy Klienta wynikające z niedostosowania się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku zakupionego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sklep@chocololo.pl
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie.
 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy w tym zakresie (np. warsztaty kulinarne, teleporady). Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 1. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, by informacje o przedstawionych w ofercie sklepu Produktach Cyfrowych najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Wyszukiwane Produktów za pomocą wyszukiwarki odbywa się poprzez wyświetlenie Produktu najtrafniejszego  (wg. stopnia dopasowania) do złożonego zapytania w wyszukiwarce (polu oznaczonego lupą, gdzie można znaleźć Produkty, przepisy kulinarne i inne treści na Stronie internetowej www.chocololo.pl).
 6. Warunkiem zakupu jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, oraz wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu.
 7. Po dokonaniu wyboru, Klient powinien kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 8. Na stronie zamówienia, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 9. Ze względu na charakter produktów oferowanych w Sklepie (książki elektroniczne e-booki), Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu.
 10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w Formularzu Zamówienia niezbędnych danych oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i realizacji Zamówienia. Należy wyrazić zgodę na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie
 12. Składając Zamówienie Klient obowiązany jest dokonać wyboru formy płatności za zamówione Produkty.
 13. Klient zostaje przekierowany do wybranej bramki płatności obsługiwanej przez dostawcę PayPal lub Przelewy24, tam wybiera bank, z którego rachunku bankowego dokonuje płatności za wybrany Produkt. Klient może też zapłacić kartą płatniczą, jeśli taka opcja jest dostępna. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy; przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na
  rachunku bankowych Sprzedawcy.
 14. Fakt dokonania zakupu potwierdzony zostanie e-mailem wysłanym na adres
  mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia
 15. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest do Klienta automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionego Produkt
 16. Zamówienia Produktów Cyfrowych mogą być anulowane jedynie w przypadku, gdy nie zostały one opłacone. W celu anulowania zamówienia należy zgłosić prośbę o anulowanie na adres e-mail: sklep@chocololo.pl lub numer tel. 518-542-272.
 17. Jeżeli Użytkownik podczas zakupu zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres e-mail: poczta@chocololo.pl.
 18. Do dokonania zakupu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż E-booków (książek w formie cyfrowej) oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci pojedynczego E-booka lub kilku E-booków.
 2. Do E-booków i produktów cyfrowych nie jest naliczany koszt dostawy.
 3. Produkt będzie dostarczony w następujący sposób: Po opłaceniu zamówienia na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia, zostanie przesłany adres URL do pobrania Produktu. Produkt będzie można Pobrać maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 4. Sklep nie realizuje zamówień na Produkty Cyfrowe poza granice Polski.
 5. Sklep zastrzega, że wykorzystanie kodu rabatowego, możliwe jest wyłącznie w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności określonej w 5.1 niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku problemów związanych z zamówieniem, należy poinformować Sklep, pisząc wiadomość na adres e-mail: sklep@chocololo.pl lub pod numerem tel. 518-542-272.

5. METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są w trakcie składania Zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
 • Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1 697 000,00 zł, NIP: 7811733852.
 • PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 1. W celu otrzymania rachunku, prosimy każdorazowo po złożeniu zamówienia,
  wysyłać niezbędne dane na adres sklep@chocololo.pl wraz z podaniem
  numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Rachunek zostanie przesłany w formie pliku .pdf w ciągu 7 dni roboczych od daty zakupu podanej na potwierdzeniu zamówienia.
 2. Nawet przy płatności szybkim przelewem realizacja zamówienia czasami może potrwać do 8 godzin.

6. CENY

 1. Ceny produktów w Sklepie podane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Sprzedawca ma prawo wprowadzać promocje na zakup Produktów.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów/rabatów/kodów, jeśli takie są dla niego dostępne. Zniżka zostanie doliczona do Koszyka.

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronie Sklepu oraz Produkty sprzedawane za pośrednictwem Strony stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, filmów lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani
  osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych
  Zabrania się wykorzystywania materiałów w celach komercyjnych.
 4. W celu oznaczenia i identyfikacji korzystania z Materiału, np. zakupionego e-booka przez Użytkownika, oprogramowanie Sklepu zamieszcza w stopce każdej strony e-booka imię, nazwisko, e-mail oraz datę zakupu e-booka oraz prawa autorskie. Znak wodny w postaci w/w danych jest automatycznie dodawany.
 5. Na Produkty oferowane w Sklepie udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:
  – dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  – umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  – świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  – świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (e-book)
 3. Klient dokonując płatności zgadza się na natychmiastowe dostarczenie zamawianych treści cyfrowych (Produktu Cyfrowego, E-booka). Akceptując regulamin podczas składania zamówienia klient traci prawo do odstąpienia od umowy w momencie otrzymania dostępu i rozpoczęcia korzystania z zakupionego Produktu (treści cyfrowej, e-booka).

9. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Sklepu oraz pytania dotyczące użytkowania Sklepu należy składać na adres poczty elektronicznej: sklep@chocololo.pl lub pod numerem tel. 518-542-272.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego Produktu.
 4. Sprzedawca odpowie na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od jej
  otrzymania i informuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego adres e-mail.

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania
  przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. W każdej chwili
  Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich
  danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z
  Polityki Prywatności.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://chocololo.pl/polityka-prywatnosci/

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  – bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw
  konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu
 6. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2022

Chocololo.pl

Najbardziej czekoladowy blog. Znajdziesz tu niesamowicie czekoladowe przepisy na przepyszne ciasta i desery. Upieczesz idealnie czekoladowy tort i obłędny sernik. 

 

ZOBACZ JESZCZE

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych przepisach.

© CHOCOLOLO 2020 – 2023. Rozpowszechnianie, kopiowanie i przetwarzanie materiałów, zdjęć oraz tekstów z bloga jest zabronione.

logo chocololo